Atom feeds for Shibboleth

feeds Topics only
https://shibboleth.1660669.n2.nabble.com/Shibboleth-ft1660669.xml
feeds Topics and replies
https://shibboleth.1660669.n2.nabble.com/Shibboleth-f1660669.xml